RU    |    LV
 


Attīrīšanas darbi
Gultnes padziļināšana

PIESāRņOTO NOGULUMU PLāNāS KāRTIņAS NOņEMšANA IZLASES VEIDā

Vispārīgie atzinumi
Veicot apkārtējās vides rekultivāciju, īpaša nozīme ir iespējai, ar zemessūcēja iekārtu veikt piesārņoto nogulumu augšējās kārtas likvidēšanu izlases veidā. Tādā veidā izdodas izvairīties no nepiesārņoto nogulumu apakšējo slāņu liekiem daudzumiem, kuri tiek noņemti un pārvietoti uz pārstrādes rūpnīcām un/vai specializētajām utilizācijas vietām. Parasti izmantojamie zemessūcēji (zemessūcēji vai smeļamie) nedod iespēju veikt darbus izlases veidā, likvidējot neliela biezuma nogulumu slāņus. Saprotams, lai novērstu brīvā ūdens iesūkšanu zemessūcēja GSm iekārtai visu laiku jābūt iegremdētai izstrādājamajā grunts (ieža) slānī. Dziļums, kurā notiek šī iegremdēšana, sastāda minimālo nogriežamās kārtas biezumu.

Pneuma tipa PKS sūknis, kas piekārts ar paceļamo trošu palīdzību, un pārvietojas uz priekšu ar nelielu ātrumu (1 5 m/min) garantē tikai piesārņoto nogulumu noņemšanu izlases veidā ar augstu cieto daļiņu koncentrāciju atsūknējamajā pulpā un atkārtoti nepiesārņo apkārtējo vidi. Tādā veidā, ņemot vērā viena kubikmetra nogulumu pārstrādes izmaksas (atūdeņošana, sadedzināšana, ķīmiskā apstrāde utt.) un/vai speciāli ierīkoto utilizācijas vietu izmaksas, kas būtiski sadārdzina hidromehānisko darbu izmaksas, var apgalvot, ka tehnoloģijas pielietošana, kura ļauj izlases veidā un precīzi veikt nepieciešamo nogulumu slāņu likvidēšanu, dod neapšaubāmu un skaidri redzamu priekšrocību no darbu pašizmaksas samazināšanās viedokļa (skat. tipisku piemēru nākamajā lappusē).

 

Piemērs

Virsmas laukums, kuram nepieciešama attīrīšana

100,000

m2

Augšējā piesārņotā grunts slāņa biezums

0.30

m

Kopējais nogulumu daudzums augšējā piesārņotajā slānī

30,000

m3

1m3 grunts ekstrakcijas izmaksas 13

10.0

$/m3

Zemessūkšanas darbu kopējās izmaksas

300,000

$

1 m3 grunts pārstrādes caurmēra izmaksas

125.0

$/m3

Pārstrādes kopējās izmaksas (30 000 m3)

3,750,000$

$

Papildus materiāla daudzums, kurš tiek izsmelts (un pēc tam pārstrādāts) uz katru izstrādājamā laukuma m2 pārsniedzot nepieciešamo izstrādes biezumu (0,30m) par 1cm

1,000.0

m3

Zemessūkšanas darbu papildus izmaksas papildus 1 000 m3 grunts ekstrakcijai

10,000.0

$

Papildus izmaksas, pārstrādājot papildus 1 000 m3 grunts

125,000

$

ņemot vērā to, ka parastie smeļamie zemessūcēji veic grunts izņemšanu ar minimālo izstrādes dziļumu ne mazāku par 1 metru, bet jaunie zemessūcēji ar horizontālo gliemežtransportieri veic grunts nogriešanu ar minimālo biezumu apmēram 0,50 metri, tādā gadījumā nogulumu pārstrādes papildus izmaksas, kuri tiks izsūkti virs normas, attiecīgi sastādīs 8 750 000 un 2 500 000 ASV dolārus.

ūdenskrātuvju attīrīšana no dūņainajiem dibennogulumiem

Zemessūcēja iekārtas PNEUMA priekšrocības tajos gadījumos, kad zemessūkšanas darbi veicami hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs vai aizsprostu tuvumā

PNEUMA zemessūkšanas sistēma ir ļoti parocīga šādu darbu veikšanai, jo tai piemīt zemāk nosauktās galvenās priekšrocības:
- - Viegli ekspluatējama, kā arī pastāv iespēja zemessūkšanas darbus veikt lielā dziļumā zem ūdens (100 m un vairāk), kuri notiek no demontējama standarta pontona, kuru iespējams pārvadāt ar kravas automobiļiem
Augstais cieto daļiņu saturs atsūknētajā pulpā, kas zemessūkšanas darbu laikā ļauj būtiski ietaupīt un saglabāt ūdenskrātuvē ūdeni.
šajā gadījumā nenotiek nekāda mehāniski kustīgo detaļu un griezējierīču saskare ar dibennogulumu materiāliem, kas dod iespēju nesabojāt gultni. Tādējādi zemessūkšanas darbus var veikt arī ūdens ņemšanas vietu tuvumā bez iespējamā turbīnu bojājuma riska.
Iespēja atsūknēto pulpu novadīt pa sānu lielā attālumā un diezgan lielā augstumā.
Zemessūkšanas darbu veikšanas iespēja, ja dibenā ir sastopami baļķi, izmantojot garākas ielaišanas caurules, kuras tiek izmantotas abās pusēs (gar) baļķiem vai izmantojot vienu ielaišanas cauruli.

Hidroelektrostacijas ūdenskrātuve Palagnedra šveice

AIZSPROSTS HY DAM - ULSANA DIENVIDKOREJA
Zemessūkšanas darbi ar atsūknētās pulpas novadīšanu uz nosēdbaseiniem, kuri izlikti ar betonu. ļoti augstā pulpas koncentrācija ļauj ar vismazākajiem izdevumiem pārvietot pulpu uz galīgo izgāztuves vietu, izmantojot autocisternas, kas aprīkotas ar vakuuma sistēmu, kura dod iespēju izvairīties no dārgu iekārtu izmantošanas pārstādei, pielietojot atūdeņošanu.Longtan hidroelektrostacija Huan Ksi province ķīna 2004. gadā tika uzsākti zemessūkšanas darbi, izmantojot jauno zemessūcēja iekārtu Pneuma, modelis 300/60 VS, kuras ražīgums pulpas atsūknēšanā sastāda 360 m3/stundā; darbi tika veikti ar mērķi, likvidēt kaļķakmeni 9 m dziļumā, to novadot 2 km attālumā. Zīmējumos parādīta zemessūcēja iekārta Pneuma un pulpas koncentrācija caurulē, kuru izmanto izpētei un pētījumiem:Dīķu, ezeru, pilsētu ūdens ņemšanas vietu, kanālu, upju akvatoriju un piestātņu attīrīšana no dibennogulumiem

Kā likums, pilsētas ūdenskrātuvju attīrīšana saistīta ar veselu virkni grūtību:
-blīva teritorijas apbūve un brīvu laukumu trūkums uzskalojuma kartām;
-grunts uzduļķošanas nepieļaujamība pilsētas ūdens ņemšanas vietās;
-neliels brīvā ūdens daudzums ūdenskrātuvē un tā straujā izsīkšana;
-lielais dibena pielūžņojums ar nepiederošiem priekšmetiem;
-lielais dibennogulumu transportēšanas attālums līdz to apglabāšanai vai attīrīšanai;

Tehnoloģijas pielietošana, izmantojot firmas PNEUMA PKS sūkni ļauj atrisināt visas šīs problēmas ar vismazākajiem izdevumiem.

Tā, piemēram, Austrālijā ar mērķi veikt rajona rekultivāciju, kas atrodas privātā aizsprosta tuvumā, bija nepieciešams veikt zemessūkšanas darbus. Nelielā ūdens daudzuma dēļ aizsprosta tuvumā parasto zemessūcēja iekārtu nevarēja izmantot. Grupa Giles kurai bija paredzēta zemessūkšanas darbu veikšana Austrālijā (Makkejas pilsētā), izmantojot firmas Pneuma zemessūcēja iekārtu 300/60-VS ar vakuuma sistēmu veica zemessūkšanas darbus seklā ūdenī, lai atsūknētu augsti koncentrētu pulpu, novadot to uz utilizācijas vietu 900 m attālumā.

Firmas PNEUMA PKS sūkņi padod hidromaisījumu ar ļoti augstu cietās vielas saturu, kā rezultātā tiek izslēgta lielu ūdens apjomu transportēšana uz krastu, un atūdeņošanai izmantojamo dārgo iekārtu un dažādu flokulantu pielietojums kļūst nelietderīgs. ņemot vērā šīs īpatnības, lietderīga kļūst nevis krastu saskalojuma kartu izmantošana, kuras aizņem lielas teritorijas un lielā mērā pasliktina pilsētas ainavu, bet gan inventāra bunkuru-uzkrājēju izmantošana. Mūsdienu rūpniecība izgatavo vieglus, ātri samontējamus un tikpat ātri izjaucamus uzkrājbunkurus ar dažādu tilpumu, atbilstoši PKS sūkņu ražīgumam, kurus var viegli uzstādīt tieši uz ceļa, ceļa malā vai uz neliela pilsētas laukuma.

1.zīm. Inventāra bunkura-nosēdbaseina ierīkošanas shēma:
1 bunkura rezervuārs brīvi kustīga pielāgojama apvalka formā, kas izgatavots no augstas izturības sintētiskā materiāla (poliestera, akrila, vinila, PVC u.c.); 2 režģoti balsta statņi; 3 balsta plātnes no dzelzsbetona; 4 sadalošās joslas sija; 5 noenkurotais sānu savilcējs; 6 augšējais iekšējais savilcējs; 7 enkurs; 8 izkraušanas ietais; 9 automobilis.

Grunts izvešanu kļūst izdevīgi realizēt, izmantojot jebkura veida kravas autotransportu, nogādājot to nepieciešamajā attālumā.

Veicot upju, dīķu, kanālu, piestātņu sienu un pilsētas krastmalu dibena virsmu attīrīšanu, kuras ir ļoti pielūžņotas ar nepiederošiem priekšmetiem, (stieple, trošu atgriezumi, baļķi, dzelzsbetona atlūzas u. tml.), firmas PNEUMA PKS sūkņi var veikt attīrīšanas darbus, nebaidoties no sūkņa sabojāšanas, jo grunts augšējā slāņa nogriešana notiek ar pārvietošanās ātrumu uz priekšu - 1-5 m/min, bet tas, ka sūkņa grunts savācējmehānismā nav rotējošu vai beržoties ātri nodilstošu detaļu, izslēdz iespēju, ka sūknis varētu salūzt.

  

Firmas PNEUMA PKS sūkņi naftas cauruļvada ierīkošanā jūras gruntī 100 m dziļumā