RU    |    LV
 


Derīgo izrakteņu ieguve

Firmai PNEUMA ir 30 gadu pieredze pneimatisko grunts sūkņu ražošanā, kuri tiek pielietoti 24 pasaules valstīs, veicot dūņaino nogulumu, smilts, grants un mīkstā māla u.c. izstrādi. Lielos dziļumos un pie ļoti liela atrodošos slāņu biezuma irdeno iežu izstrādi var veikt pēc vertikālās metodes (ar piltuvveida vai stobra iekārtām, atkarībā no ieža plūstamības) - kad PKS kameras atbilstoši ieža savākšanai pārvietojas vertikāli dziļumā, kas vienāds ar izstrādes dziļumu. šāda izstrādes shēma attēlota 2. zīmējumā.

2. zīm. Atradnes izstrāde pēc piltuvveida metodes, izmantojot PKS sūkni: 1- PKS kameras iegremdēšana; 2 GSm (grunts savācējmehānisms); 3- pulpas spiediena cauruļvads; 4- klāja gaisa sadalītājs; 5- hidrauliskā vinča iekārtas pārvietošanai; 6- hidrauliskā vinča sūkņa iegremdēšanai; 7- kompresors; 8- hidrauliskā vinča iekārtas pārvietošanai.

Palielinoties kameru iegremdēšanas dziļumam pieaug arī uz augšu paceļamā hidromaisījuma staba augstums, kas izraisa enerģijas patēriņa izmaksu pieaugumu, lai radītu augstāku saspiestā gaisa darba spiedienu, kas nepieciešams hidromaisījuma izspiešanai un padošanai virspusē, un uzstāda mērķi, PKS sūkņu pielietojuma efektivitātes paaugstināšanu.

Doto uzdevumu principiāli var atrisināt ar trijiem paņēmieniem:

  1. atkārtoti izmantojot gaisā izlaižamo izstrādāto gaisu, t.i. tā recirkulāciju, neizmetot to atmosfērā, bet gan uzkrājot liela apjoma uzkrāšanas resīverī , kura spiediens ir 3-4 bāri, lai vēlāk to padotu uz kompresora ieeju, lai kompresors veiktu sākuma gaisa saspiešanu nevis sākot no 1 bāra, bet gan no 3-4 bāriem, tādējādi ietaupot enerģiju, kas nepieciešama darba spiediena izveidošanai kamerās.
  2. saspiestu gaisu daļēji izmetot atmosfērā un samazinot gaisa spiedienu kamerā (pēc hidromaisījuma izspiešanas spiediena cauruļvadā) līdz lielumam, kas kamerā nodrošina starpību ar ūdens ārējo hidrostatisko spiedienu, kas ir pietiekams lai varētu veikt iesūkšanu. Tādā gadījumā kompresors veiks gaisa iesūknēšanu kamerā nevis no nulles, bet no atlikušā spiediena lieluma līdz darba spiedienam, tādējādi ietaupot enerģiju, kas nepieciešama darba spiediena izveidošanai kamerās.
  3. iegremdējot kameras paredzētajā izstrādes dziļumā nevis līdz galam, bet starpdziļumā, samazinot hidromaisījuma padevi uz virsmu un līdz ar to samazinot gaisa darba spiedienu [8].

Pirmais un otrais paņēmiens līdz šim brīdim paliek nerealizēti tādēļ, ka tirgū nav kompresoru un automātisko vārstu ar nepieciešamajām īpašībām un parametriem. To ražošana saistīta ar lieliem kapitālieguldījumiem, lai veiktu pētījumus, izstrādātu un uzsāktu jaunās tehniskās produkcijas ražošanu. Taču trešais paņēmiens izrādījās diezgan vienkāršs un efektīvs, it īpaši veicot darbus lielā dziļumā, un tas arvien rod pielietojumu. šī minētā risinājuma efektivitāte tika apliecināta, veicot gultnes darbus Ziemeļu jūrā [7], kad no 200 m dziļuma virspusē tika izcelti vairāki tūkstoši kubikmetru jūras grunts, kura bija spēcīgi piesārņota ar naftu. Pie tam sūkņa kameru iegremdēšanas dziļums sastādīja vien 60 m. Hidromaisījuma iesūkšana no 200 m atzīmes tika veikta pa pagarinātu iesūcošo cauruļvadu, kura garums bija 150 m caur GSmehānismu, kurš bija iekārts atsevišķā trosē un iegremdēts izstrādei nepieciešamajā 200 m dziļumā. Kompresora darba spiediens šai laikā nebija lielāks par 13 bāriem, bet uz virsmu padotā hidromaisījuma blīvums sastādīja 1,3 -1,6 t/m3. Analoģiska tehnoloģiskā shēma parādīta 8. attēlā.


8. attēls. Nesaistīto derīgo izrakteņu ieguve ar piltuvveida metodi, iegremdējot PKS sūkni starpdziļumā: 1- PKS kameras; 3- GSm (grunts savācējmehānisms); 4- pagarinātais iesūcošais pulpas cauruļvads; 5-izkraušanas pulpas cauruļvads un gaisa caurules; 6 - trose kameru iekarināšanai; 7-trose GSm iekarināšanai; 8- GSm darba pacelšanas iekārta; 9-galvenais pacelšanas aprīkojums; 10-spiediena (izkraušanas) cauruļvads - peldierīce (zemessūcējs); 12- paceltais hidromaisījums; 13- iegūstamais iezis.

Tādas iegremdēšanas shēmas lietderības koeficients būtiski pārsniedz standartu un sastāda 0,74, kas salīdzināms ar iegremdējamā grunts sūkņa lietderības koeficientu.

SAPROPEļU IEGUVE, IZMANTOJOT FIRMAS PNEUMA PNEIMATISKOS KAMERU SūKņUS (PKS) PNEUMA

Sapropeļa ieguvei ir divi galvenie aspekti:
Ekoloģiskais un ekonomiskais. šos abus aspektus nosaka sapropeļa ieguves tehnoloģija. Eksistē daudzas ieguves tehnoloģijas, taču visefektīvākā un vismūsdienīgākā uz šo brīdi ir hidromehāniskās ieguves paņēmiens, izmantojot Itālijas firmas PNEUM pneimatiskos kameru sūkņus (PKS).

Firmas PNEUMA PKS sūkņi no ekoloģijas viedokļa:
- izstrādnē nerada ūdens duļķainību, jo grunts savācējmehānisms (GSm) nav aprīkots ne ar frēzi, ne gliemežtransportieri, ne hidroirdinātāju, bet ir konstruēts kausa (vai kausu) veidā, kurš veic kustību uz priekšu ar ātrumu tikai 1?3 metri minūtē:

  

  


-nodrošinot kausa stacionāro nažu iegriešanos iezī un pastāvīgu GSm saskari ar iezi, tie izslēdz brīvā ūdens iesūkšanas iespēju un sapropeļa nogriežamā slāņa sašķidrināšanu;

nodrošina sapropeļa nogriešanu vajadzīgajā biezumā ar precizitāti līdz 5 cm, tajā pašā laikā ļaujot veikt selektīvo (slānveidīgo) iežu ieguvi ar dažādām īpašībām (piemēram, precīzi nogriezt augšējo piesārņoto kārtu un likvidēt to, nesajaucot ar apakšējo slāni un apkārt esošo ūdeni):

1. zīm. Slāņveidīga atradnes izstrāde nelielos dziļumos, izmantojot PKS sūkni: 1- PKS kameras iegremdēšana; 2 GSm kauss; 3- pulpas spiediena cauruļvads; 4- klāja gaisa sadalītājs; 5- atpakaļgaitas hidrauliskā vinča; 6- iegremdējamā sūkņa hidrauliskā vinča; 7- kompresors; 8- baržas darba gaitas un sūkņa tralēšanas hidrauliskā vinča.

 

-iesūkšanas laikā nerada zemūdens straumes, kas izslēdz zivju un citu brīvajā ūdenī mītošo faunas un floras pārstāvju iesūkšanu, nerada atkārtotu ūdenskrātuves piesārņojumu, kad tiek veikta piesārņotu nokrišņu izstrāde;

- nodrošina sapropeļa iesūkšanu un hidromaisījuma padevi ar blīvumu, kas vienāds ar sapropeļa blīvumu dabiskā salikumā, tādējādi saglabājot ūdens daudzumu ūdenskrātuvē un visas sapropeļa īpašības.
                

-neizjauc ūdenskrātuves apkārtnes ainavu, jo šādam augstas koncentrācijas hidromaisījumam nav nepieciešams aizņemt lielas platības saskalojuma kartu ierīkošanai, bet tam var tikt izmantoti viegli piepildāmi rezervuāri:

                         

-gadījumos, kad sabojājas sadalītājs vai vārstam konstatēts defekts, ūdenī nonāk vienīgi tīrs saspiestais gaiss;

Firmas PNEUMA PKS sūkņi no ekonomijas viedokļa:

-tiem piemīt zema 1m3 iegūstamā ieža energoietilpība, un attiecīgi, zema ieguves pašizmaksa, pateicoties augsti koncentrētā hidromaisījuma padevei:

                 

-tiem ir zemas ekspluatācijas izmaksas, pateicoties to konstrukcijas vienkāršībai un tam, ka tiem nav berzes ietekmē ātri nolietojošos nodilumam pakļautu detaļu:

              

-iespējams veikt sapropeļa izstrādi gan seklā ūdenī (dziļums praktiski nulle), gan lielā dziļumā (apgūts 200 m dziļums):

-spēj transportēt hidromaisījumu pa cauruļvadu lielos attālumos, izmantojot tikai parastos saspiestā gaisa kompresorus

-iekārta ir piekarama, un to bez pūlēm var uzstādīt uz rīcībā esošajiem pontoniem un zemessūcējiem.